Ste internetový hrdina? POZOR, onedlho vás za nemiestne správanie budú môcť trestne stíhať!

zákon o kyberšikane

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky (NRSR) nedávno schválila pos­la­nec­ký návrh zá­ko­na, kto­rý do Tres­tné­ho zá­ko­na za­vádza no­vý trest­ný čin, a to ne­bez­peč­né­ ob­ťa­žo­va­nie prostredníctvom internetu. In­špi­rá­ciu naš­li naši zákonodarcovia v ra­kús­kej práv­nej úp­ra­ve, ktorá pojednáva o kyberšikane. Spomínaný zá­kon na­do­bú­da účin­nosť už od 1. jú­la 2021. Za § 360a sa tak po novom vkla­dá § 360b, … Čítať viac